Yukari Kikuchi


『 連鎖 (リンクス) 丸/四面体 』

キハダ, クルミ, 組む, 直径5~20cm、2017