Basketry Exhibition website
バスケタリー展ウエブサイト
artists

Chizu SEKIGUCHI
Hisako SEKIJIMA
Hiroko OKUNO
Kazue HONMA
Masako YOSHIDA
Mayumi TSUKUDA

Michiko
FUKAI

Mieko KAWASE
Mutsumi IWASAKI
Noriko TAKAMIYA
Ritsuko JINNOUCHI
Sachiko ITABASHI
Shigeru MATSUYAMA
Shoko FUKUDA
Shouchiku TANABE
Tsuruko TANIKAWA
 
Yasuko HOSHINO
Yohko
KUBO
Yukari KIKUCHI